06/12/2019

Bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 1, 2, 3, 4, 5 (có ma trận theo TT 22)

Dưới đây là Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 các môn của lớp 1, 2, 3, 4, 5 - có ma trận theo TT22. Bạn có thể bấm vào tên từng tài liệu để tải về tham khảo.


Bấm trực tiếp vào tên tài liệu bên dưới để tải về nhé!

Lớp 1:


Lớp 2:


Lớp 3:


Lớp 4:


Lớp 5:Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc